मनोगत
आपली संस्था या वर्षी ५० व्या वर्षात पदार्पण करीत असून दर वर्षी प्रमाणे या वर्षी देखील वार्षिक सर्वसाधारण सभेपूर्वी ५० वा वार्षिक अहवाल आपणापुढे सादर करताना आनंद होत आहे.

                    सुकाळे सीमा अनिल

* लाभांश पावती व भाग दाखला *

सन २०२०२०२१ ची लाभांश पावती व भाग दाखला बघण्याकरिता
खालील चौकोनात आपला संगणक क्रमांक टाईप करा.