मनोगत
आपल्या संस्थेच्या स्थापनेला या वर्षी ४६ वर्ष पूर्ण झाली असून दर वर्षी प्रमाणे या वर्षी देखील वार्षिक सर्वसाधारण सभेपूर्वी ४६ वा वार्षिक अहवाल आपणापुढे सादर करताना आनंद होत आहे.

                        मधुकर रणपिसे
संपर्क:
    

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका सेवकांची सहकारी पतसंस्था मर्या.

शुभम गॅलेरीया,गाळा क्र.१०१,पहिला मजला,क्रोमा शोरूमचे वर,पिंपरी स्टेशन,

पुणे- १८

फोन नं. ०२०- २७४६००४४/४५

मो. नं. ९९२२५०१४६८