मनोगत
आपल्या संस्थेच्या स्थापनेला या वर्षी ४८ वर्ष पूर्ण झाली असून दर वर्षी प्रमाणे या वर्षी देखील वार्षिक सर्वसाधारण सभेपूर्वी ४८ वा वार्षिक अहवाल आपणापुढे सादर करताना आनंद होत आहे.

                    सुकाळे सीमा अनिल

आकर्षक निर्णय
सभासदांकरिता खालील आकर्षक निर्णय घेण्यात आले.
१.मुदत कर्ज ५ लाखावरून १० लाख करण्यात आले .(परत फेड १४४ महिने)
२.मुदत कर्ज देताना नवीन सभासदास १०% शेअर्स व जुन्या सभासदांकडून मंजूर कर्जाचे ५% शेअर्स कपात करण्यात येईल.
३.ज्या सभासंदांचे दोन लाखापेक्षा अधिक शेअर्स जमा आहेत अशा सभासदांना मंजूर कर्जातून शेअर्स रक्कम कपात केली जात नाही. दरमहा रुपये पाचशे कपात केली जाईल.


मुदत ठेवीवरील व्याजदर
ठेवीचा प्रकार व्याजदर
मुदत ठेव १ ते ९० दिवस ६ %
मुदत ठेव ९१ ते १८० दिवस ६.५ %
मुदत ठेव १८१ ते १ वर्षे ७.५ %
मुदत ठेव १ ते २ वर्षे ८.५ %
मुदत ठेव २ वर्षाच्या पुढे ९ %
ठेवीचा प्रकार व्याजदर
बचत ठेव ६ %
रिकरिंग १३ महिन्याकरिता ७ %
रिकरिंग २५ महिन्याकरिता ८ %
३७ महिने व त्यापुढे ९ %
कन्यादान ठेव योजना ५ वर्ष १०.५ %
कन्यादान आवर्तक ठेव योजना (कन्येचा १८ वर्षापर्यंत)  
लग्न कार्य / उच्च शिक्षणाकरिता  
सेवा निवृत्त सभासदांना ठेवीवर ०.५ % ज्यादा व्याज दिले जाते

कर्जावरील व्याजदर
कर्जाचे प्रकार व्याजदर कर्ज मर्यादा मुदत
अल्पमुदत कर्ज १३ % २०,०००/- १२ महिने
मध्यम मुदत कर्ज १३ % १०,००,०००/- १४४ महिने (कमाल)
संगणक साक्षर कर्ज १३ % २,०००/- १० महिने

कर्ज मंजुरी हफ्ते तक्ता (फक्त मुदत कर्ज हफ्ता)
अ.क कर्ज रक्कम १ वर्ष २ वर्ष ३ वर्ष ४ वर्ष ५ वर्ष ६ वर्ष ७ वर्ष ८ वर्ष ९ वर्ष १० वर्ष ११ वर्ष १२ वर्ष
६,००,०००/- सहा लाख ५३,५०१ २८,५३१ २०,२०६ १६,११४ १३,६५२ १२,०४३ १०,९१५ १०,०८४ ९,४५२ ८,९५९ ८,५६५ ८,२४७
७,००,०००/- सात लाख ६२,५०० ३३,२८३ २३,५८५ १८,७७७ १५,९२७ १४,०५१ १२,७३४ ११,७६५ ११,०२७ १०,४५२ ९,९९३ ९,६२२
८,००,०००/- आठ लाख ७१,४२९ ३८,०४१ २६,९५४ २१,४५९ १८,२०३ १६,०५८ १४,५५३ १३,४४५ १२,२०६ ११,९४६ ११,४२० १०,९९७
९,००,०००/- नऊ लाख ८०,३५७ ४२,७९६ ३०,३२६ २४,१४२ २०,४७८ १८,०६५ १६,३७३ १५,१२६ १४,१७८ १३,४३९ १२,८४८ १२,३७१
१०,००,०००/- दहा लाख ८९,२८६ ४७,५५१ ३३,६९३ २६,८२४ २२,७५३ २०,०७२ १८,१९२ १६,८०७ १५,७५३ १४,९३२ १४,२७६ १३,७४६


अ.क्र . कर्ज रक्कम मुदत कर्ज हफ्ता रू
१,००,०००/- (१ लाख) ७२ महिने (६ वर्ष) २,००७/-
२,००,०००/- (२ लाख) ८४ महिने (७ वर्ष) ३,६३८/-
३,००,०००/- (३ लाख) ९६ महिने (८ वर्ष) ५,०४२/-
४,००,०००/- (४ लाख) १२० महिने (१० वर्ष) ५,९७३/-
५,००,०००/- (५ लाख) १२० महिने (१० वर्ष) ७,४६६/-

मुदत कर्ज ठेव तारण रक्कम कपाती बाबत
१.रुपये ५००००/- (अक्षरी पन्नास हजार फक्त) पेक्षा कमी शेअर्स जमा असणाऱ्या सभासदांना मुदत कर्ज वाटप करताना मंजूर कर्जाचे ५% इतकी कर्ज तारण ठेव रक्कम कपात करण्यात येतील.
२.ज्या सभासदांचे रुपये ५०००१ ते १०००००/- पर्यंत शेअर्स जमा असणाऱ्या सभासदांना मुदत कर्ज वाटप करताना मंजूर कर्जाचे २.५ % इतकी कर्ज तारण ठेव रक्कम कपात करणेत येतील.
३.ज्या सभासदांचे रुपये १०००००/- पेक्षा जाद शेअर्स जमा आहेत अशा सभासदांना मुदत कर्ज वाटप करताना कर्ज तारण ठेव रक्कम कपात करण्यात येऊ नये.या ठराव्याद्वारे मान्यता देणेत येत आहे.

कर्जदारास जामिन होणार्‍या सभासदांसाठी सुचना
१. ज्या कर्जदारास जामिन होणार आहात अशा कर्जदाराबाबतची संपुर्ण माहिती आपण संस्थेकडून उपलब्ध करुन घ्यावी.
२. कर्जदार नियमितपणे कामावर येत आहे किंवा नाही याची खात्री करुन घेणे.
३. संस्थेच्या थकबाकीदार सभासदास कर्जासाठी जामीन होता येणार नाही.
४. कर्जदाराच्या खात्याची माहिती संस्थेच्या अधिकृत कर्मचार्‍याकडून घेवुन जामीनदार होणे या बाबतचा निर्णय घ्यावा .
५. एका व्यकतीस फकत दोन कर्जदारांस जामिन राहता येईल.
६. कसल्याही अमिषापोटी व दबावापोटी जामीन होउु नये.
७. कर्ज रककम मोठी असल्याने त्याची परतफेड करणे जामिनदारासाठी जिकरीचे होउु शकते. योग्य कर्जदारास जामिनकी म्हणजे कर्ज परतफेडीची हमी व पतसंस्थेच्या प्रगतीस हातभार.