मनोगत
आपली संस्था या वर्षी ५० व्या वर्षात पदार्पण करीत असून दर वर्षी प्रमाणे या वर्षी देखील वार्षिक सर्वसाधारण सभेपूर्वी ५० वा वार्षिक अहवाल आपणापुढे सादर करताना आनंद होत आहे.

                    सुकाळे सीमा अनिल

आकर्षक निर्णय
सभासदांकरिता खालील आकर्षक निर्णय घेण्यात आले.
१.मुदत कर्ज १० लाखावरून १५ लाख करण्यात आले .(परत फेड १६८ महिने)
२.मुदत कर्ज देताना नवीन सभासदास १०% शेअर्स व जुन्या सभासदांकडून मंजूर कर्जाचे ५% शेअर्स कपात करण्यात येईल.
३.ज्या सभासंदांचे दोन लाखापेक्षा अधिक शेअर्स जमा आहेत अशा सभासदांना मंजूर कर्जातून २ % शेअर्स रक्कम कपात केली जाते. दरमहा रुपये पाचशे कपात केली जाईल.


मुदत ठेवीवरील व्याजदर
ठेवीचा प्रकार व्याजदर
मुदत ठेव १ ते ९० दिवस ६ %
मुदत ठेव ९१ ते १८० दिवस ६.५ %
मुदत ठेव १८१ ते १ वर्षे ७.५ %
मुदत ठेव १ ते २ वर्षे ८.५ %
मुदत ठेव २ वर्षाच्या पुढे ९ %
ठेवीचा प्रकार व्याजदर
बचत ठेव ६ %
रिकरिंग १३ महिन्याकरिता ७ %
रिकरिंग २५ महिन्याकरिता ८ %
३७ महिने व त्यापुढे ९ %
कन्यादान ठेव योजना ५ वर्ष १०.५ %
कन्यादान आवर्तक ठेव योजना (कन्येचा १८ वर्षापर्यंत)  
लग्न कार्य / उच्च शिक्षणाकरिता  

कर्जावरील व्याजदर
कर्जाचे प्रकार व्याजदर कर्ज मर्यादा मुदत
अल्पमुदत कर्ज १२ % ५०,०००/- १२ महिने
मध्यम मुदत कर्ज १२ % १५,००,०००/- १६८ महिने (कमाल)
संगणक साक्षर कर्ज ० % २,०००/- १० महिने

कर्ज मंजुरी हफ्ते तक्ता (फक्त मुदत कर्ज हफ्ता)


कर्जदारास जामिन होणार्‍या सभासदांसाठी सुचना
१. ज्या कर्जदारास जामिन होणार आहात अशा कर्जदाराबाबतची संपुर्ण माहिती आपण संस्थेकडून उपलब्ध करुन घ्यावी.
२. कर्जदार नियमितपणे कामावर येत आहे किंवा नाही याची खात्री करुन घेणे.
३. संस्थेच्या थकबाकीदार सभासदास कर्जासाठी जामीन होता येणार नाही.
४. कर्जदाराच्या खात्याची माहिती संस्थेच्या अधिकृत कर्मचार्‍याकडून घेवुन जामीनदार होणे या बाबतचा निर्णय घ्यावा .
५. एका व्यकतीस फकत दोन कर्जदारांस जामिन राहता येईल.
६. कसल्याही अमिषापोटी व दबावापोटी जामीन होउु नये.
७. कर्ज रककम मोठी असल्याने त्याची परतफेड करणे जामिनदारासाठी जिकरीचे होउु शकते. योग्य कर्जदारास जामिनकी म्हणजे कर्ज परतफेडीची हमी व पतसंस्थेच्या प्रगतीस हातभार.