मनोगत
आपल्या संस्थेच्या स्थापनेला या वर्षी ४८ वर्ष पूर्ण झाली असून दर वर्षी प्रमाणे या वर्षी देखील वार्षिक सर्वसाधारण सभेपूर्वी ४८ वा वार्षिक अहवाल आपणापुढे सादर करताना आनंद होत आहे.

                    सुकाळे सीमा अनिल
सुस्वागतम्
आपल्या संस्थेच्या स्थापनेला या वर्षी ४८ वर्षी पूर्ण झाली असून दर वर्षी प्रमाणे या वर्षी देखील वार्षिक सर्वसाधारण सभेपुर्वी ४८ वा वार्षिक अहवाल आपणापुढे सादर करताना आनंद होत आहे. आजकाल कोणतही संघटना, संस्था, राजकीय पक्ष चालविताना खंबीर नेतृत्वाची गरज असते. गरजेनुसार नेतृत्व उदयास येते. त्याच नेतृत्वाच्या बळावर त्या संस्था संघटनाचे भवितव्य अवलंबून असते.
बदल हा सृष्टीचा नियम आहे. काळ बदलला की आपणालाही बदलाव लागते. शासनाच्या सहकार खात्याने ९७ व्या घटना दुरुस्तीचे अनुषंगाने सहकारी संस्थाकरिता काही विशिष्ट नियमामध्ये चांगले बदल केले असून सदरचे नियम सहकारी संस्थाना बंधनकारक केल्याने दि. २८/०५/२०१६ रोजी आपल्या संस्थेने विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावून सदर बदल झालेल्या नियमांची माहिती प्रत्यक्ष सभासदांसमोर वाचून दाखवून ठरावा द्वारे बहुमताने मंजूर करून घेतले आहेत.
कर्जदारास जामिन होणार्‍या सभासदांसाठी सुचना
१. ज्या कर्जदारास जामिन होणार आहात अशा कर्जदाराबाबतची संपुर्ण माहिती आपण संस्थेकडून उपलब्ध करुन घ्यावी.
२. कर्जदार नियमितपणे कामावर येत आहे किंवा नाही याची खात्री करुन घेणे.
३. संस्थेच्या थकबाकीदार सभासदास कर्जासाठी जामीन होता येणार नाही.
४. कर्जदाराच्या खात्याची माहिती संस्थेच्या अधिकृत कर्मचार्‍याकडून घेवुन जामीनदार होणे या बाबतचा निर्णय घ्यावा .
५. एका व्यकतीस फकत दोन कर्जदारांस जामिन राहता येईल.
६. कसल्याही अमिषापोटी व दबावापोटी जामीन होउु नये.
७. कर्ज रककम मोठी असल्याने त्याची परतफेड करणे जामिनदारासाठी जिकरीचे होउु शकते. योग्य कर्जदारास जामिनकी म्हणजे कर्ज परतफेडीची हमी व पतसंस्थेच्या प्रगतीस हातभार.
  • पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका
  • सेवकांची सहकारी पतसंस्था मर्या.
  • शुभम गॅलेरीया,गाळा क्र.१०१,पहिला मजला,क्रोमा शोरूमचे वर,पिंपरी स्टेशन,पुणे-१८ .
  • फोन नं. ०२०- २७४६००४४/४५