मनोगत
आपली संस्था या वर्षी ५3 व्या वर्षात पदार्पण करीत असून दर वर्षी प्रमाणे या वर्षी देखील वार्षिक सर्वसाधारण सभेपूर्वी ५3 वा वार्षिक अहवाल आपणापुढे सादर करताना आनंद होत आहे.

                    सनी दिलीप कदम
सुस्वागतम्
परिपत्रक
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका सेवकांची पतसंस्था मर्यादितच्या सर्व सभासदांना कळविण्यात येते की, संस्थेच्या ५3 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा मंगळवार दिनांक २८/०५/२०२४ रोजी प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृह चिंचवड पुणे ३३ येथे आयोजित केली आहे. सदर सभेत पुढील विषयपत्रिकेवरील विषयांचा विचार होऊन निर्णय घेणार आहोत. तरी सर्व सभासदांनी वेळेत हजर राहून सहकार्य करावे.
विषयपत्रिका-
१) दिनांक ०३.०६.२०२३ रोजी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचा सभावृत्तांत वाचून मान्यता देणे व कायम करणे.
२) सन २०२३ -२०२४ या आर्थिक वर्षाच्या संचालक मंडळाच्या कामकाजाच्या अहवालास मान्यता देणे.
३) दिनांक ३१.३.२०२४ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाचा हिशोब पत्रकास (नफा तोटा पत्रक, ताळेबंद) स्विकृती देणे.
४) दिनांक ३१.३.२०२४ रोजी अखेर संचालक मंडळाने केलेल्या शिफारशीनुसार नफा विभागणीस मान्यता देणे व लाभांश जाहीर करणे.
५) सन २०२३-२०२४ सालात संचालक मंडळाने घेतलेल्या संचालक मंडळाची माहिती घेवुन मान्यता देणे.
६) सन २०२३-२०२४ चे अर्जपत्रकापेक्षा जादा झालेल्या खर्चास मान्यता देणे.
७) सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षाकरिता मा. संचालक मंडळाने तयार केलेल्या अंदाजपत्रकास मान्यता देणे.
८) सन २०२४-२०२५ या साला करिता वैधानिक लेखापरीक्षकाची व अंतर्गत लेखापरीक्षकाची नेमणूक करून त्यांचे मानधन ठरवणे.
९) सन २०२३-२०२४ चे वार्षिक लेखापरीक्षण अहवालाचे वाचन करून अहवाल दप्तरी दाखल करणे.
१०) उपविधी दुरुस्ती करणे बाबत (सोबत जोडलेले प्रमाणे).
११) संस्थेच्या सभासदांना भेटवस्तू देणे बाबत विचार करणे.
१२) मा. अध्यक्षसाहेब यांचे परवानगीने येणाऱ्या ऐनवेळेच्या विषयांवर विचार विनिमय करून निर्णय घेणे.
  • पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका
  • सेवकांची सहकारी पतसंस्था मर्या.
  • शुभम गॅलेरीया,गाळा क्र.१०१,पहिला मजला,क्रोमा शोरूमचे वर,पिंपरी स्टेशन,पुणे-१८ .
  • फोन नं. ०२०- २७४६००४४/४५